ДВП 1230*580*40 ULTRA Белплит ДВП772
ДВП 1880*580*40 ULTRA Белплит ДВП773
ДВП 2480*580*40 ULTRA Белплит ДВП774
ДВП 2480*580*50 ULTRA Белплит ДВП775
ДВП 2472*572*60 ULTRA Белплит ДВП776
ДВП 1875*575*100 ULTRA Белплит ДВП777
ДВП 2775*1250*40 Protect Steico ДВП672